MOTORRAD FLASHSALE

MOTORRAD FLASHSALE

#BMWMOTORRAD

Objective

: เพิ่มช่องทางในการจองรถจักรยานยนต์รุ่น Limited Edition ที่มีเพียง 20 คัน ในช่องทาง Online Platform

Challenge

: สร้างประสบการณ์ ให้กลุ่มเปล่าหมาย มีความเชื่อมั่น และกล้าตัดสินใจจองรถผ่านช่องทาง Online

 

What we do 

ออกแบบ UX (User Experience) : สร้าง Feature และ Function ต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความสะดวก  ครบถ้วน และปลอดภัย เน้นรองรับการใช้งานผ่านทาง Mobile เป็นหลัก

Booking and Queueing System : ช่วยอำนวยความสะดวกในการจอง ที่ทั้งรวดเร็ว และ ไม่เสียโอกาส

Payment Gateway Integration with OMISE : ปลอดภัย ใช้งานง่าย และมีความน่าเชื่อถือ

 

 

International Security Policy : มั่นใจในความปลอดภัย

Monitor during campaign activation : ดูแลและ Support ตลอดช่วงเวลาในการใช้งาน

Performance Report : สรุปรายงานผลของการใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำไปพัฒนาสินค้าในอนาคต

Related Works

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation