NOMURA I-WEALTH

NOMURA I-WEALTH

#Nomura

Website Design & Development : https://nomuraiwealth.nomuradirect.com/

Objective

: สร้าง Website เพื่อรองรับ การเสนอข้อมูลสินค้าและบริการใหม่ เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป่าหมายคนรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการลงทุน มาลงทุนกับ NOMURA

Challenge

: ต้องทำให้คนรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มในการออมเงินน้อยลง มองเห็นความสำคัญและกล้าที่จะลงทุน

 

What we do

: ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มตามรูปแบบพฤติกรรมการบริหารการเงินของแต่ละบุคคล โดยใช้ภาษาที่สือสารเข้าใจง่าย ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

– Persona Design

– UX/UI Design

– Front & Back-end Development

– API Integration with

– International Security Policy

Related Works

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation