THAISRI

THAISRI

#ThaiSri

Revamp ThaiSri Website

Objective 

: ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มี Look & Feel ที่ทันสมัย จัดเรียงข้องมูลให้ค้นหาง่าย และอัพเดทข้อมูลได้ง่ายอยุ่เสมอ

Challenge 

: การจัดการข้อมูลให้ถูกค้นได้ง่าย อ่านและเข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่ม B2C รวมถึงต้องรองรับ

การซื้อประกันออนไลน์ได้ทันที

What we do

UX/UI Design : โดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลใหม่ และ ปรับ Look & Feel ให้อ่านง่าย สะอาดตา จัดเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น B2C

SEO Structure : ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ ภายใต้มาตรฐาน SEO Structure เพื่อรองรับการค้นหาด้วย ชื่อ ThaiSri จาก Search Engine

Related Works

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation

Let’s Jump
Together

Request For Credential Presentation